Η Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο: Μια ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της

Masouras, Andreas (2019)

Working Paper

Η επιχειρηματικότητα, και ιδιαίτερα η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία συζήτησης στα πλαίσια μιας θεσμικής ανάλυσης αφού ουσιαστικά οι θεσμικές διαδικασίες και συνθήκες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις των νέων ανθρώπων ως προς τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές τους επιλογές. Κάποιοι νέοι, για παράδειγμα, επιλέγουν την εργοδότηση, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ενώ κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν την αυτοεργοδοτούμενη επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, οι οικονομικές συνθήκες, η στήριξη που τυγχάνουν οι νέοι είτε από την κράτος είτε από άλλους φορείς και άλλοι παράμετροι, όπως είναι για παράδειγμα το επίπεδο της γνώσης σχεδιασμού επιχειρηματικού πλάνου, επηρεάζουν τέτοιες αποφάσεις. Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τις τάσεις των νέων της Κύπρου ως προς την επιχειρηματικότητα αλλά και τις αντιλήψεις τους όσο αφορά τα θεσμικά εμπόδια που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην δυνατότητά τους και στις ευκαιρίες που τους δίνονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/