Ο ρόλος της Σχολικής Συμβουλευτικής στη διαχείριση κρίσεων και προβληματικών καταστάσεων στη σχολική κοινότητα

Karava, Zacharoula ; Markolefas, Nikolaos ; Reppa, Glykeria (2020-03)

English Abstract The economical crisis had as a result the appearance of difficult behaviors and the development of feelings of anger, uncertainty, pessimism, that reinforce the aggressive behaviors in school environment. This study focus on the need of school counseling. In particular, once the contemporary Greek reality is sketched through the bibliographical review, it is attempted to investigate the necessity of organizing a school counseling system. At a second level, the characteristics, functions and, in general, the role of the teacher as a consultant are approached. What results is that, when the intervention is complete and the result of cooperation of all involved, school, family, society, usually the outcome is positive. In addition, the support of experts and their presence in the school context, but mainly the direct pedagogical intervention of the teachers of the school, impedes the smooth development of the students’ personality.

Article

Ως απόρροια της οικονομικής κρίσης εμφανίζονται συχνότερα ΄΄δύσκολες΄΄ συμπεριφορές αλλά και συναισθήματα θυμού, αβεβαιότητας, απαισιοδοξίας που ενισχύουν την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών στο σχολείο. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην αναγκαιότητα της σχολικής συμβουλευτικής. Πιο συγκεκριμένα, αφού σκιαγραφηθεί η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, επιχειρείται η διερεύνηση της αναγκαιότητας οργάνωσης ενός συστήματος σχολικής συμβουλευτικής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, προσεγγίζονται τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και γενικότερα ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως λειτουργός συμβουλευτικής. Αυτό που προκύπτει είναι ότι, όταν η παρέμβαση είναι ολοκληρωμένη και αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, σχολείο, οικογένεια, κοινωνία, συνήθως η έκβαση είναι θετική. Επιπλέον, η συνεπικουρία των ειδικών και η παρουσία τους στο σχολικό πλαίσιο αλλά κυρίως η άμεση παιδαγωγική παρέμβαση των εκπαιδευτικών του σχολείου, προοικονομούν την ομαλότερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Collections:
©: Παντελής Γεωργογιάννης
Except where otherwise noted, this item's license is described as ©: Παντελής Γεωργογιάννης