Λογική, μεταφυσική και μεταφιλοσοφία στο έργο του Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου

Kargopoulos, Phillipos V. (1975)

Τιμητικός τόμος "Δεσμός" για τον Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλο

Article

Ό κλασσικός άριστοτελικός διαχωρισμός της ρητορικής σε δικανική, εmδεικτικη και συμβουλευτικη είναι παράλληλος με τον κοινό διαχωρισμό του χρόνου της εμπειρίας και της γλώσσας σε παρελθόν,παρόν και μέλλον. Aν τονίσουμε την άπόλυτη σημασία της ρητορικης, δίνοντας ετσι μιά σοφιστικη στροφη στην σκέψη μας, τότε τά τρία είδη της ρητορικης αντιστοιχούν στiς άκόλουθες κατατάξεις της χρονικης εμπειρίας : παρελθόν, παρελθόν και παρόν, παρελθόν και παρόν και μέλλον. Πίσω άπό τον καινούργιο τούτο διαχωρισμο δεν υπάρχει μόνο ή σοφιστικη έμφαση στην ρητορική. Είναι ευκολο νά δούμε μιά άνάλογη όντολογία του χρόνου, πσυ δέχεται άπόλυτα τον νέο αυτό διαχωρισμό. Γυρίζω στους Kλασσικούς λοιπόν γιά νά καθορίσω τήν σχέση μου με τόν χρόνο, πριν ν άρχίσω τούτον τον επιδεικτικό λόγο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/