Το πρόβλημα της επαγωγικής λογικής

Kargopoulos, Phillipos V. (1991)

Book

Στα 1787 ο Κanι χαρακτήρισε την παραγωγική τυπική λογική ως ουσιαστικά συμπληρωμένη, και μάλιστα από τα χρόνια του Αριστοτέλη. Για την επαγωγική λογική ο Κanι θεώρησε ότι η δική του συνεισφορά στη γνωσιοθεωρία έλυνε για πάντα το πρόβλημα που επεσήμανε ο Hume στα θεμέλια της και επανέφερε την επαγωγή στην παλιά της αίγλη. Σπάνια έχει κάνει ένας φιλόσοφος τόσο λάθος στις εκτιμήσεις του. Στους δύο αιώνες που ακολούθησαν η τυπική παραγωγική λογική -γνώρισε άνθηση σε βαθμό που να φθάσει στις μέρες μας να είναι μια βασική θεωρία για την οργάνωση και λειτουργία των ανθρωπίνων δρασrηριoτήτων. Αντίθετα η επαγωγική λογική δεν έχει ξεπεράσει, παρ' όλες τις προσπάθειες των ερευνητών, την απόπειρα να απαντηθεί ο Hume. Χαρακτηριστικά ο Quine, που θεωρείται ως ο πιό έγκυρoς και θεωρητικά προσεκτικός φιλόσοφος στον αναλυτικό χώρο, αναφέρει για την τυπική λογική "Logic is an old subJect and since 1879 it has been a great one" ενώ για την επαγωγή παραδέχεται ότι "Τhe Human predicament is ιhe human predicament".

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/