Σκάβοντας το χαντάκι στο εργοτάξιο

Xenopoulos, Solon (2018-10)

Δημηνιαίο Περιοδικό Τεχνών και Πολιτισμού

Article

Το χαντάκι είναι ένα τεχνικό έργο το οποίο, ως κατασκευή, έχει την ιδιαιτερότητα ότι προκύπτει από την αφαίρεση υλικού, ενώ λειτουργικά παρουσιάζει πολλαπλές χρήσεις. Κατ'αρχάζ, είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη εκσκαφή το χαράκωμα, σε περιmώσεΙζ χερσαίων πολεμικών επιχειρήσεων, το οποίο προστατεύει τουζ αμυνόμενουζ από ΤΙζ επιθέσεΙζ και την προέλαση εχθρικών δυνάμεων. Κατά το μήΚΟζ του μπορούν να κινούνται άτομα, είτε για να αλλάζουν θέσεΙζ είτε για την μεταφορά υλικών και εξοπλισμού. ·Ετσι το μήΚΟζ του μπορεί να είναι χωρίζ άλλο περιορισμό, εκτόζ από το μήΚΟζ και το σχήμα του μετώπου, ενώ το βάθος ουσιαστικά είναι συναρτημένο από το φυσικό ύΨΟζ αυτών οι οποίοι κινούνται εντόζ του, το δε πλάΤΟζ εξαρτάται από τουζ αριθμούζ αυτών που κινούνται και εν μέρει από τα μεταφερόμενα υλικά. Σε παλαιέζ πολεμικέζ ταινίεζ η λειτουργία των χαρακωμάτων παρουσιάζεται με χαρακτηριστικέζ λεπτομέρειεζ, όπωζ η χρήση ασυρμάτων για την επικοινωνία κ.ά.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/