Ασκήσεις διεθνούς πολιτικής. Η περίπτωση της Διεθνούς Δικαστικής Προστασίας Ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων

Perrakis, Stelios (2016)

Article

Για το νομικό-θεωρnτικό του διεθνούς δικαίου, n δικαστική προστασία ως θεσμός διαδικασίας και ελέγχου της Oυσιαστικής εφαρμογής των διεθνών κανόνων αποτελεί μια από τις σnμαντικότερες εξελίξεις στn σύγχρονn διεθνή δικαιοταξία. Μια σαφής εκδήλωσn της -ολοένα και πλέον διευρυμένης- θεσμοποίnσnς στη διεθνή κοινότnτα και της νομικής εμπλαισίωσnς των «χρnστών» του διεθνούς δικαίου και με εγγυήσεις που μορφοποιούν και δικαιοδοτικά χαρακτηριστικά.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/