Η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια

Kardoulia, Evanthia (2014)

Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (ΕφΑΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Article

Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την πρόταση - Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της αγοράς ταξιδιών, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των διακοπών τους χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η επικαιροποίηση των κανόνων του 1990 αποτελεί κατά κύριο λόγο προσαρμογή της Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια στην ψηφιακή εποχή. Στο έργο αυτό παρουσιάζονται οι προγενέστερες προσπάθειες για αναθεώρηση της Οδηγίας, οι στόχοι της μεταρρύθμισης και οι θέσεις και προτάσεις διαφόρων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας. Επίσης, αναλύονται τα βασικότερα σημεία της πρότασης αναθεώρησης, όπως ο σκοπός της, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, η υποχρέωση του διοργανωτή ταξιδιού για παροχή πληροφοριών στον τουρίστα - καταναλωτή και ο δεσμευτικός χαρακτήρας αυτών, το περιεχόμενο και η μορφή της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, η δυνατότητα στον διοργανωτή να επιφέρει μεταβολή σε όρους της σύμβασης, η ευθύνη του διοργανωτή για την εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού και τα έννομα μέσα προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο ταξιδιώτης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/