Η οικονομική παιδεία ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και της κοινωνίας

Kopsidas, Odysseas (2020)

Working Paper

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σημασίας της Οικονομικής παιδείας ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και της κοινωνίας, καθώς επίσης και η ερμηνεία της φορολογίας (άμεσης – έμμεσης) στο πλαίσιο της Φορολογικής Παιδείας, όπως και η ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης που ενέχουν οι άμεσοι φόροι σε αντίθεση με τους έμμεσους. Αρχικά γίνεται θεωρητική προσέγγιση των γενικών εννοιών και αρχών που διέπουν το φορολογικό δίκαιο. Έπειτα παρουσιάζεται το ελληνικό φορολογικό και δημοσιονομικό σύστημα, σε συνδυασμό με την εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας στα πλαίσια ενωσιακού (κοινοτικού) δικαίου σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά εκείνα που καταδεικνύουν την μέχρι τώρα ενσωμάτωση των οδηγιών του Οργανισμού. Η οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του εθνικού φορολογικού συστήματος θα πρέπει να ενσωματώσει τις θεμελιώδεις αρχές της εθνικής φορολογικής πολιτικής αλλά και να εναρμονίζεται με τις αρχές και οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η περεταίρω εφαρμογή των συστάσεων του Οργανισμού θα μετατοπίσει την ισορροπία μεταξύ άμεσης κι έμμεσης φορολογίας, οδηγώντας στην ενίσχυση της πρώτης και μείωση της δεύτερης. Οι άμεσοι φόροι αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες σε σύγκριση με τους έμμεσους, ιδιαιτέρως στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο κυριότερος λόγος είναι πως η άμεση φορολογία είναι κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική. Η οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του εθνικού φορολογικού συστήματος θα πρέπει να ενσωματώσει τις θεμελιώδεις αρχές της εθνικής φορολογικής πολιτικής αλλά και να εναρμονίζεται με τις αρχές και οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η περεταίρω εφαρμογή των συστάσεων του Οργανισμού θα μετατοπίσει την ισορροπία μεταξύ άμεσης κι έμμεσης φορολογίας, οδηγώντας στην ενίσχυση της πρώτης και μείωση της δεύτερης. Οι άμεσοι φόροι αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες σε σύγκριση με τους έμμεσους, ιδιαιτέρως στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο κυριότερος λόγος είναι πως η άμεση φορολογία είναι κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική.

Collections: