Η Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα στις Χώρες της Ευρωζώνης κατά την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, 2007-2016

Daskalopoulou, Magdalini ; Fakiolas, Efstathios T. ; Koutsoukis, Nikitas-Spiros (2018)

Article

Το άρθρο εξετάζει την εξέλιξη της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας στα κράτη-μέλη του Ευρώ και τους παράγοντες προσδιορισμού της κατά την περίοδο μετά την εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μέχρι τη διακήρυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εκπνοής της κρίσης χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων εφαρμόζουμε παλινδρόμηση μέσω της μεθόδου των σταθερών επιδράσεων και κατασκευάζουμε ένα δυναμικό υπόδειγμα πάνελ δεδομένων με τη χρήση της γενικευμένης μεθόδου εκτίμησης ροπών. Η κεντρική θέση του άρθρου είναι ότι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα επηρεάζεται λιγότερο από την κατάσταση της οικονομίας και περισσότερο από την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου και την πολιτική σταθερότητα και απουσία βίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/