Εκπαίδευση Παιδιών-Προσφύγων: Γνώσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Mitropoulou, Fotini ; Sgoura, Aggeliki ; Manesis, Nikolaos (2017-11)

Article

Η παρούσα έρευνα μελετά τις γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας στα οποία φοίτησαν παιδιά-πρόσφυγες το 2016-2017, σχετικά με τη νομοθεσία και την εκπαίδευσή τους. Διεξήγαμε ποσοτική έρευνα με εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα σχολεία αυτά. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ελλιπή επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και περιορισμένες γνώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων, ενώ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση του γλωσσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που φέρουν οι μαθητές/μαθήτριες στη σχολική τάξη, παρόλη την πολύχρονη ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών στο ελληνικό σχολείο. Ακόμα, περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων. Τα συμπεράσματα, σε συνάρτηση με τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών-προσφύγων που εισέρχονται στην ελληνική εκπαίδευση σήμερα, αναδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί με τρόπο ουσιαστικό και παιδαγωγικά ώριμο στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/