Επιλεγμένα ζητήματα του ευρωπαϊκού αστικού δικονομικού δικαίου υπό το πρίσμα της ερμηνευτικής κατ’ άρθρον υπομνηματιστικής προσεγγίσε- ως των P. Schlosser και B. Hess

Klamaris, Nikolaos K. (2021)

Τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό

Article

Οι Ευρωπαϊκοί Δικονομικοί Κανονισμοί – δηλαδή οι Κανονισμοί της Ε.Ε. οι οποίοι ρυθμίζουν, όταν πρόκειται για διασυ- νοριακή διαφορά, θέματα Διεθνούς Δικαιοδοσίας, Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Δικαστικών Αποφάσεων σε διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου κ.ο.κ. – ήταν και είναι τα κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα, τα οποία – και με την καθο- ριστική αυθεντική ερμηνεία του Δ.Ε.Ε. – συνέβαλαν και συμβάλλουν στην εναρμόνιση της Νομοθεσίας και της Δικαστικής Νομολογίας των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Ασφαλώς ως σημαντικότερα τέτοια Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα, ακριβώς λόγω του γενικότερου αντικειμένου και πεδίου εφαρμογής των, θεωρούνται η Σύμβαση των Βρυξελλών, ο Κανονισμός 44/2001 και ο Κανονισμός 1215/2012. Και τα τρία αυτά Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα αφορούν τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την Αναγνώρι- ση και την Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις. Βεβαίως μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ της 2ας Οκτωβρίου 1997 και τη με βάση αυτή εξουσία της Ε.Ε. να λαμβάνει μέτρα εκδίδοντας αντιστοίχως Κανονισμούς στο πεδίο της δικαστικής συνεργασία σε αστικές και εμπορικές διαφορές/υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, η Ε.Ε. εξέδωσε με έντονη συχνότητα Δικονομικούς Κανονισμούς με συνέπεια – εκτός των Δικονομικών Διατάξεων που θεσπίζονται στους Κανονισμούς του Δ.Ε.Ε. και αφορούν την προσφυγή στα Δικαιοδοτικά Όργανα της Ε.Ε. – να ισχύει ήδη και ένα Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, το οποίο θεμελιούται σε πλειάδα Ευρωπαϊκών Δικονομικών Κανονισμών και στην αντίστοιχη Δικονομική Νομολογία του Δ.Ε.Ε. και το οποίο επηρεάζει σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό και ρυθμό το εθνικό/αυτόνομο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και την αντίστοιχη Δικονομική Νομολογία (των Δικαστηρίων) των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Ιδιαίτε- ρης σημασίας Δικονομικοί Κανονισμοί είναι – μεταξύ των νυν ισχυόντων Δικονομικών Κανονισμών – εκτός του Κανονισμού 1215/2012 και οι Κανονισμοί 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 655/2014, 1393/2007, 1206/2001. Την ερμηνεία αυτών των Κανονισμών, καθώς και της Διεθνούς Συμφωνίας της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την Επίδοση Εγγράφων/ Δικογρά- φων και της αντίστοιχης (της Χάγης) για τη διεξαγωγή Αποδείξεων, αφορά η εγκυρότατη κατ’ άρθρον ερμηνεία των διεθνώς διασήμων Γερμανών Καθηγητών της Πολιτικής Δικονομίας P. Schlosser (Μόναχο) και B. Hess (Χαϊδελβέργη, Λουξεμβούργο) με τον γενικό τίτλο EuZPR (= «Europäisches Zivilprozessrecht»). Με βάση (και) τις ερμηνευτικές αναλύσεις/προσεγγίσεις των ως άνω δύο διασήμων Γερμανών Δικονομολόγων σχετικώς με κρίσιμες/σημαντικές ρυθμίσεις των Δικονομικών Κανονι- σμών 1215/2012, 805/2004 και 655/2014 εκτίθενται/θίγονται στην παρούσα μελέτη κάποια επιλεγμένα ιδίως γενικότερης εμβέλειας ζητήματα του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικονομικού Δικαίου (υπό το πρίσμα της ερμηνευτικής κατ’ άρθρον υπομνη- ματιστικής προσεγγίσεως των P. Schlosser και B. Hess). ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο – «αντίστροφοι τορπίλες» – μέθοδοι ερμηνείας – αυτόνομη ερμηνεία – γενική δωσιδι- κία – ειδικές δωσιδικίες – τόπος παροχής – αξιώσεις από αδικοπραξίες – αρνητική αναγνωριστική αγωγή – δωσιδικία ομοδικίας – «πρωταρχικώς εναγόμενος» – «εναγόμενος άγκυρα» – ανταγωγή – συμφωνία παρεκτάσεως – αντικείμε- νο δίκης – ταυτότητα – ουσιαστικό δεδικασμένο δικονομικών αποφάσεων – διαπλαστικές συνέπειες – ενδοδιαδικα- στικές δεσμευτικές ενέργειες – exequatur – δημόσια τάξη – εκατέρωθεν ακρόαση – έγκαιρη επίδοση – γλώσσα – δι- κονομική διαπλαστική διαδικασία – βάρος επικλήσεως και αποδείξεως – μη αμφισβητούμενη αξίωση – προσωρινή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών – νομική φύση – μονομερής γραπτή διαγνωστική διαδικασία – απόφαση περί προσωρινής δεσμεύσεως (τραπεζικού) λογαριασμού.

Collections:
© 2021 Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2021 Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου