Ψυχοθεραπεία με παιδιά, εφήβους και νεαρούς/-ες ενήλικες με μεταναστευτική βιογραφία και η χρήση της τεχνολογίας για βέλτιστη αποτελεσματικότητα

Αργυρίδης, Μάριος ; Αλεξίου, Ευαγγελία ; Αναστασιάδου, Έλλη ; Στεφάνου, Χαραλαμπία (2021)

Book chapter

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει μία αύξηση πληθυσμιακής κινητικότητας με αποτέλεσμα να μετατραπούν αρκετές χώρες και οι περισσότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν έχει ακολουθήσει αυτές τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές. Η αύξηση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας κατάλληλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία αποτελεσματικής παρέμβασης στα άτομα αυτά. Από την άλλη, η δομή και το κόστος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (συμπεριλαμβανομένης της ψυχοθεραπείας) πολλές φορές τα καθιστούν μη προσβάσιμα για ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ιδίως για άτομα με μεταναστευτική βιογραφία (ΑΜΒ). Το κεφάλαιο πραγματεύεται α) τους στρεσογόνους παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψη ένας/μια ψυχολόγος όταν συνεργάζεται με ΑΜΒ (διαφόρων ηλικιακών ομάδων), όπως τα ψυχικά τραύματα, το επιπολιτισμικό στρες και οι οικογενειακοί παράγοντες β) τις καλές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθεί και να συμπεριλάβει όπως γλωσσική και εκπαιδευτική υποστήριξη, όπως και νομικά ζητήματα, ψυχολογική αξιολόγηση, πένθος, όρια, κ.λπ. και γ) τη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος του/της συμβουλευόμενου/-ης για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/