Επιλογές εξωτερικής πολιτικής σε εποχή μεγάλων προσδοκιών

Αθανασοπούλου, Εκάβη ; Τσαρδανίδης, Χαράλαμπος ; Φακιολάς, Ευστάθιος Τ. (2020)

Book chapter

Ο Christopher Hill σε μια από τις πιο περιεκτικές μελέτες στο πεδίο Ανάλυσης της Εξωτερικής Πολιτικής (FPA), ορίζει την εξωτερική πολιτική ως το «σύνολο των επίσημων εξωτερικών σχέσεων τις οποίες διεξάγει ένας ανεξάρτητος δρων (συνήθως, όχι αποκλειστικώς ένα κράτος) στον χώρο των διεθνών σχέσεων», (Χιλ, 2016: 31). Ωστόσο, μια άλλη θεώρηση πρεσβεύει ότι ο όρος εξωτερική πολιτική είναι το σύνολο σχετικών με το παραπάνω γενικό πλαίσιο διαφορετικών δράσεων και θεματικών. Με άλλα λόγια, η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται ως αντίδραση σε άμεσες πιέσεις και γεγονότα του διεθνούς περιβάλλοντος, μέσα σε πλαίσιο διαφοροποιημένων δομών και θεματικών περιοχών (Beach, 2012: 3).

Collections:
Copyright © 2020: Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.Β.Ε.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2020: Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.Β.Ε.