Το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 7/2018 για τα οργανωμένα ταξίδια και τουςσυνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς και η προστασία του ταξιδιώτη

Kardoulia, Evanthia (2022)

Στον τομέα των οργανωμένων ταξιδιών, υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ενωσιακής προέλευσης οι οποίεςεισάγουν μια ειδική προστασία στον ταξιδιώτη, ο οποίο; αποτελεί μια ειδική μορφή τουρίστα-καταναλωτή πουσυνάπτει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με τον αντισυμβαλλόμενό του διοργανωτή ταξιδιών. Πρόκειται για τηνΟδηγία (ΕΕ) 2015/2302 (εφεξής «Οδηγία»), ο στόχος της οποίας είναι διττός και συνίσταται στο να συμβάλλειτόσο στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσο και στην επίτευξη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδουπροστασίας των καταναλωτών με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, κανονιστικών καιδιοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις συμβάσεις μεταξύ των ταξιδιωτών και των εμπόρωνταξιδιωτικών υπηρεσιών για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς(άρθρο 1). Η μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 στο ελληνικό δίκαιο έγινε με το υπ’ αριθμ. 7/2018 ΠροεδρικόΔιάταγμα (εφεξής «Π.Δ.»), το οποίο αντικατέστησε την προηγούμενη νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια,δηλαδή το Π.Δ. 339/1996 , και διέπει πλέον κάθε θέμα που αφορά στα οργανωμένα ταξίδια και στουςσυνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/