Οι παραδοσιακοί οικισμοί στο πλαίσιο της εθνικής χωροταξικής πολιτικής για τον τουρισμό: μια χαρτογραφική προσέγγιση

Lafazani, Pery ; Myrides, Myron ; Pissourios, Ioannis (2015-02)

Book chapter

Η εργασία αυτή μελετά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό εμβαθύνοντας στην σκιαγράφηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι παραδοσιακοί οικισμοί στον χωροταξικό σχεδιασμό. Μεθοδολογικά, η εργασία αξιοποιεί τα εργαλεία της θεματικής χαρτογραφίας, προκειμένου να κατανοήσει τη χωρική κατανομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οικισμών, μέσω της βαθμιδωτής μελέτης τους από την κλίμακα της χώρας έως την εξειδικευμένη μελέτη δύο νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι αφενός η χαρτογραφική προσέγγιση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της σημασίας των παραδοσιακών οικισμών στην εθνική χωροταξική πολιτική και, αφετέρου, επισημαίνει τον υποβαθμισμένο ρόλο των παραδοσιακών οικισμών στην χωροταξική πολιτική, αδυναμία που προκύπτει από τον προσδιορισμό των διαφορετικών χωροταξικών τύπων περιοχών και την σύνδεσή τους με συγκεκριμένες χωροταξικές ρυθμίσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/