Η Χαρτογραφία της Βυζαντινής Αγιογραφία

Myrides, Myron ; Lafazani, Pery ; Pissourios, Ioannis ; Christodoulou, Anastasia (2014)

Book chapter

Η συμβολή αυτή στη μελέτη της Βυζαντινής Αγιογραφίας εστιάζει στη χωρική και χρονική κατανομή των Βυζαντινών Αγιογραφιών, ευελπιστώντας να προσφέρει μια χαρτογραφική ανάγνωσή τους, κατάλληλη, τόσο για τους επιστήμονες ή μη των θετικών επιστημών και της μηχανικής, όσο και γι’ αυτούς των ανθρωπιστικών επιστημών, που θεωρούν τον χάρτη ως ένα πολύτιμο μέσο για την οργάνωση, κατανόηση και ερμηνεία ιδεών, πίστεων και τεχνών. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη, όπου στο πρώτο το ενδιαφέρον εστιάζει στη χαρτογραφική διαδικασία που εκκινεί με την επιλογή των δεδομένων που θα χαρτογραφηθούν και ολοκληρώνεται με τη μεθοδολογία κατασκευής μίας σειράς χαρτών, ενώ το δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με την ερμηνεία των χαρτών αυτών, δηλαδή εστιάζει στη χωρική και χρονική κατανομή των Βυζαντινών Αγιογραφιών. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται συνοψίζοντας τη σημασία, τις προοπτικές, αλλά και τις δυσχέρειες, της ψηφιακής οργάνωσης, επεξεργασίας και ηλεκτρονικής παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αφορμή τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/