Αξιολόγηση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών δεικτών προδιαγραφής για τις δημόσιες χρήσεις

Pissourios, Ioannis (2015)

Article

Το άρθρο επιχειρεί να αξιολογήσει τους δείκτες προδιαγραφής που χρησιμοποιούνται για τον πολεοδομικό προγραμματισμό των δημόσιων χρήσεων και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 285/Δ/3.3.2004. Συγκεκριμένα, το άρθρο εκκινεί με τη μελέτη της τυπολογίας των πολεοδομικών δεικτών, όπου διασαφηνίζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του δείκτη προδιαγραφής, και, ακολούθως, προσδιορίζεται η μεθοδολογία αξιολόγησης των τελευταίων. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στη σύγκριση των ελληνικών δεικτών με τους αντίστοιχους δείκτες προδιαγραφής Δυτικών κρατών, σύγκριση που στην παρούσα μελέτη περιέλαβε τα κράτη της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, την Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, καθώς και την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Με βάση το υλικό που συλλέχθηκε, αξιολογήθηκαν οι δείκτες προδιαγραφής σχετικά με την ορθότητα της τιμής τους, ενώ περαιτέρω αξιολόγηση διατυπώθηκε σχετικά με το βαθμό λεπτομέρειας και ευχρηστίας τους. Η μελέτη καταλήγει στην επισήμανση της συνολικά ιδιαίτερα προβληματικής εικόνας των ελληνικών θεσμοθετημένων δεικτών προδιαγραφής, καθώς και της δυσκολίας τους να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό των δημόσιων χρήσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/