Διεθνής Δικαιοδοσία σε Διαφορές από Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας

Zaprianos, Nikolaos (2009)

The article considers questions regarding the international jurisdiction in employment contracts according to the Brussels I Regulation (44/2001). Specific reference is made to the earlier case law of the ECJ on the Brussels Convention and its relevance for the new jurisdictional regime.

Article

Το άρθρο εξετάζει ζητήματα της διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορές από ατομικές συμβάσεις εργασίας κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι (44/2001). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παλαιότερη νομολογία του ΔΕΚ επί της Σύμβασης των Βρυξελλών και ερευνάται η σημασία της για το διάδοχο νομοθετικό καθεστώς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/