Έλεγχος καταχρηστικότητας των γος και η σημασία του δικονομικού δικαίου

Zaprianos, Nikolaos (2013)

Article

Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕυρΕ) έχει διαμορφώσει με την πάροδο των ετών μια εκτενή νομολογία σχετικά με την υποχρέωση του εθνικού δικαστή να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα όρων καταναλωτικών συμβάσεων σύμφωνα την οδηγία 93/13/ΕΚ3 , «εφόσον διαθέτει συναφώς τα αναγκαία νομικά και πραγματικά στοιχεία». Η νομολογία αυτή ενίσχυσε τη δικονομική θέση του καταναλωτή στη διαγνωστική δίκη , συμπεριλαμβανομένης της κατ’ έφεση δίκης , στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής , στη δίκη ακύρωσης διαιτητικής απόφασης και στην αναγκαστική εκτέλεση.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/