Ζητήματα από το Δικαίωμα Αντικατάστασης στο Δίκαιο της Πώλησης

Zaprianos, Nikolaos (2012)

The article addresses current issues of the buyer’s right to seek replacement in case of non-conformity of the goods delivered. It discusses the ECJ Judgment in joined cases Gebr. Weber and Putz and concludes that the abstract wording of the relevant Sections 534 et seq. Greek Civil Code leaves enough room for the appropriate interpretation in accordance with the Sales Directive 1999/44.

Article

Το άρθρο εξετάζει επίκαιρα ερωτήματα ως προς το δικαίωμα του αγοραστή να αξιώσει αντικατάσταση του ελαττωματικού πράγματος. Εξετάζει την απόφαση του ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Gebr. Weber και Putz και συμπεραίνει ότι τα οικεία άρθρα 534 επ. Αστικού Κώδικα, χάρη στη γενική και αφηρημένη διατύπωσή τους, είναι ιδιαίτερα πρόσφορα στην επιβαλλόμενη σύμφωνη με την οδηγία 1999/44 ερμηνεία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/