Τα διαθέσιμα εταιρικά μορφώματα για την πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Pavlidis, Georgios ; Michaelides, Gregorios (2009-03)

Article

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) προχωρεί σταδιακά στην εισαγωγή μιας σειράς σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθιερώνοντας ένα ιδιότυπο μοντέλο σοσιαλιστικής οικονομίας της αγοράς, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματός της. Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας αναμορφώνεται ριζικά, η λογική του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας εξορθολογίζεται και η χώρα καθίσταται ένας από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς για τα ξένα κεφάλαια. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη ΛΔΚ για να διενεργούν μόνιμα στη χώρα τις εμπορικές δραστηριότητές τους, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη σύσταση: 1) γραφείου αντιπροσωπείας, 2) κοινοπραξίας, 3) εταιρίας αποκλειστικού ελέγχου αλλοδαπής, 4) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, είναι επιβεβλημένη μια συστηματικότερη μελέτη των διοικητικών θεσμών και των νομικών διαδικασιών που αφορούν στην εγκαθίδρυση εμπορικών εταιριών στη ΛΔΚ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/