Η Ενεργειακή Κοινότητα: Από τον κατακερματισμό στην περιφερειακή ενοποίηση των αγορών ενέργειας

Pavlidis, Georgios ; Pharantouris, N. (2012)

Article

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς, μέσω της επέκτασης της ΣυνθΕνΚ στους γείτονες της ΕΕ, στις χώρες που καλύπτονται από τη διαδικασία διεύρυνσης, στις χώρες της περιοχής της Μεσογείου και στις χώρες διαμετακόμισης. Η Ενεργειακή Κοινότητα, αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία, αποτελεί έναν εξόχως ενδιαφέροντα διεθνή οργανισμό, με διφυή χαρακτήρα, ένα θεσμό που πραγματώνει τη σύζευξη του δημοσίου διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει, λοιπόν, να γίνει, κατ’αρχάς, μια παρουσίαση της νομικής βάσης, των σκοπών, του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές που καλείται να αντιμετωπίσει η Ενεργειακή Κοινότητα, ιδίως ενόψει του προγράμματος εργασίας του οργανισμού για την περίοδο 2012-2013.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/