Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Pavlidis, Georgios (2009-06)

Article

Η ανάγνωση της πρόσφατης Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1012522/10134/B0012, ΠΟΛ. 1008/30.1.2009 «Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company)» αξίζει να συμπληρωθεί με μία παρουσίαση του νομικού καθεστώτος που διέπει το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έμφαση δίδεται στη διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την οποία εισάγει ο Κυπριακός νόμος περί Εταιρειών. Η προαναφερθείσα Εγκύκλιος του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υιοθετεί τη διάκριση αυτή για να καθορίσει τη φορολογική αντιμετώπιση της μεταβίβασης μετοχών των εταιρειών αυτών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/