Ζητήματα διεθνούς δικαίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης C-366/10

Pavlidis, Georgios (2012-09)

Article

Η πρόσφατη ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ΣΕΔΕ) έθιξε τα οικονομικά συμφέροντα αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, οι οποίες προσέβαλαν δικαστικά τα μέτρα μεταφοράς της σχετικής Οδηγίας 2008/101 στη Μεγάλη Βρετανία. Το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε στα προδικαστικά ερωτήματα που του υποβλήθηκαν από το βρετανικό δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ και ξεκαθάρισε κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής του διεθνούς συμβατικού και εθιμικού δικαίου στην έννομη τάξη της ΕΕ, ιδίως αναφορικά με τη Σύμβαση του Σικάγο, το Πρωτόκολλο του Κιότο και τη Συμφωνία «Ανοιχτοί Ουρανοί». Η απόφαση έχει ορισμένες νομικές προεκτάσεις που εύλογα προκαλούν προβληματισμό. Το ΔΕΕ αναγνωρίζει εμμέσως τη δυνατότητα των κρατών να χρησιμοποιούν έναν υπερεθνικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο (το δίκαιο της ΕΕ), προκειμένου να αποφύγουν δεσμεύσεις απορρέουσες από διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/