Τραπεζικοί λογαριασμοί στη λήθη του χρόνου: Ζητήματα εθνικού, διεθνούς και συγκριτικού δικαίου.

Pavlidis, Georgios (2012-12)

Article

Η εργασία αυτή εξετάζει τη διεθνή εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία των unclaimed assets funds, των δημοσίων δηλαδή οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τον εντοπισμό, τη συγκέντρωση και διαχείριση των λησμονημένων και μακροχρόνια ανενεργών περιουσιακών στοιχείων (ιδίως αδρανών τραπεζικών λογαριασμών), καθώς και την απόδοση αυτών στους νομίμους δικαιούχους, όταν αυτοί τελικά εμφανίζονται. Αφού μελετηθούν βασικά νομοθετικά κείμενα κρατών, όπου ο θεσμός αυτός έχει ενεργοποιηθεί, ερωτάται υπό ποιες προϋποθέσεις θα ήταν δυνατή η σύσταση ενός unclaimed assets fund στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (Ν.Δ. 1195/1942) παραβιάζει διατάξεις του Συντάγματος, αλλά και του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Σε περίπτωση εισαγωγής του νέου θεσμού στο εθνικό δίκαιο, το εγχείρημα θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της οικονομικότητας και να αξιοποιείται η σχετική διεθνής εμπειρία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/