Η επιτάχυνση της πορείας προς μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών υλικών

Pavlidis, Georgios (2009)

Article

Με την πρόσφατη υιοθέτηση των Οδηγιών 2009/43/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει την πορεία προς μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών υλικών. Οι δύο αυτές Οδηγίες αφορούν σε θέματα εξαγωγικών αδειών και δημοσίων προμηθειών και φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κατακερματισμού της αγοράς αμυντικών υλικών στην Ευρώπη. Η ενίσχυση του ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού στο χώρο των αμυντικών προμηθειών μπορεί πράγματι να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα (μείωση κόστους, βελτίωση της ποιότητας, προώθηση της καινοτομίας), τα οποία δικαιολογούν απόλυτα την απόφαση της ΕΕ να αναμορφώσει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η παρούσα εργασία επισημαίνει επίσης το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), με δεδομένη την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Αμυντικές Προμήθειες, καθώς και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίευσης των προκηρύξεων. Οι δύο προαναφερθείσες Οδηγίες και οι πρωτοβουλίες του ΕΟΑ ενισχύουν τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στο χώρο των αμυντικών προμηθειών, με την αυτονόητη επιφύλαξη ότι τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα είναι επαρκή και ότι θα τύχουν σωστής εφαρμογής από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/