Μονομερής δράση, εξωεδαφική αρμοδιότητα της ΕΕ και διεθνές δίκαιο: Σκέψεις για την ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.

Pavlides, Georgios ; Pharantouris, N. (2013)

Book chapter

Η συζήτηση για ένταξη των ναυτιλιακών μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ΣΕΔΕ) παρουσιάζει ιδιαίτερο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον, αφενός ενόψει των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν και τα οποία μπορεί τελικά να αχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου λόγω του αντίκτυπου που η εξέλιξη αυτή θα είχε για το εμπόριο και την οικονομία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη συζήτηση για την ένταξη των ναυτιλιακών μεταφορών στο ΣΕΔΕ, εξετάζοντας τα ειδικότερα ζητήματα της μονομερούς δράσης και της εξωεδαφικής αρμοδιότητας της ΕΕ από την οπτική του διεθνούς δικαίου. Εξετάζονται, επίσης, τα πλεονεκτήματα της πολυμερούς δράσης, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με τη μορφή ενός μηχανισμού εμπορίας ρύπων για τη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/