Μια επιφυλακτική προσέγγιση του εναλλακτικού χρηματοδοτικού εργαλείου του tax increment financing.

Pavlides, Georgios (2014-05)

Article

Η μέθοδος του tax increment financing (TIF) ανήκει στην κατηγορία των εναλλακτικών εργαλείων που έχουν αξιοποιηθεί διεθνώς για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων. Η μέθοδος αυτή προεξοφλεί την επαύξηση μελλοντικών φορολογικών εσόδων για να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές παρεμβάσεις στον παρόντα χρόνο. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με αξιόλογα αποτελέσματα, αλλά και ευδιάκριτα προβλήματα. Τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, ο θεσμός έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, με επιχειρήματα τα οποία θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη από τον Έλληνα νομοθέτη, σε περίπτωση που αποφασίσει να εισάγει και να χρησιμοποιήσει συστηματικά τη χρηματοδοτική αυτή μέθοδο στη χώρα μας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/