Η Ενεργειακή Κοινότητα: προς μια σφαιρική περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και κυρίως των υδρογονανθράκων

Pavlides, Georgios (2015)

Book chapter

Στον τομέα των υδρογονανθράκων η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί φορέα υλοποίησης σημαντικότατων πρωτοβουλιών, τόσο σε θεσμικό/νομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υποδομών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση της νομικής βάσης, της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Κοινότητας στον τομέα των υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του οργανισμού για την περίοδο 2014-2015. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν η υλοποίηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ενεργειακής Κοινότητας, η εφαρμογή της Οδηγίας 2009/119 σχετικά με τα αποθέματα αργού πετρελαίου, η υιοθέτηση του Κανονισμού 994/2010 σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού, καθώς και η προσαρμογή στα πορίσματα των πρόσφατων stress tests για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/