Ευρωπαϊκή Ένωση και έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας υπό το καθεστώς του Κανονισμού 347/2013: Παρατηρήσεις από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού και του συγκριτικού δικαίου

Pavlidis, Georgios (2014)

Article

Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογήσει τα πρώτα βήματα έχουν γίνει σε επίπεδο παραγώγου ενωσιακού δικαίου (Κανονισμός 347/2013), αλλά και σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων (Connecting Europe Facility) για την ολοκλήρωση των πανευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Ο ενωσιακός κατάλογος των 248 ΕΚΕ του Οκτωβρίου 2013 αποτελεί σίγουρα επιτυχημένη αφετηρία για την εφαρμογή του Κανονισμού 347/2013, παραμένουν όμως σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα, όπως λ.χ. η παρακολούθηση της υλοποίησης των ΕΚΕ και η ανανέωση του ενωσιακού καταλόγου με ενσωμάτωση νέων ακόμη πιο στοχευμένων έργων. Χρήσιμη κρίνεται η σύγκριση του καθεστώτος του Κανονισμού 347/2013 με το καθεστώς των εθνικών διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας στις ΗΠΑ (National Interest Electric Transmission Corridors). Μελετάται τέλος η γεωγραφική επέκταση της αγοράς ενέργειας στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/