Συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου από απόσταση

Zaprianos, Nikolaos (2014)

Article

Για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/83 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στο ελληνικό δίκαιο εκδόθηκε το προηγούμενο έτος η Κ.Υ.Α. Z1–891/13.8.2013, η οποία και επιφέρει ευρείες τροποποιήσεις στο ν. 2251/1994. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής, η οδηγία 2011/83 και ο τροποποιημένος ν. 2251/1994 περιλαμβάνουν ρητά στο πεδίο εφαρμογής τους και ρυθμίζουν ειδικά, εκτός από τις συνήθεις συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών, τις «συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου». Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι,ύστερα από μια εισαγωγή στην οδηγία 2011/83 και τις νέες διατάξεις του ν. 2251/1994, να διερευνήσει από την άποψη του αστικού δικαίου το νομοθετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου, να εξετάσει κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων συναλλαγών και να προτείνει, όπου χρειάζεται,ερμηνευτικές λύσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/