Αποκλεισμός της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη

Zaprianos, Nikolaos (2014)

Article

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού γεννάται μεταξύ άλλων σε περίπτωση παροχής "για σκοπό παράνομο ή ανήθικο (άρθρο 904 Ι 1, 2 ΑΚ). Ούτε η βούληση του δότη ούτε το τυχόν αντάλλαγμα που αυτός έλαβε μπορούν να δικαιολογήσουν εν προκειμένω την οριστική διατήρηση του πλουτισμού από το λήπτη. Ωστόσο, ειδικά επί παροχής για σκοπό ανήθικο η διάταξη του άρθρου 907 Ι ΑΚ εισάγει μια σημαντική απόκλιση, ορίζοντας ότι ο πλουτισμός δεν αναζητείται, αν η ανήθικη αιτία αφορά και το δότη. Σήμφωνα με την παράγραφο ΙΙ του ίδιου άρθρου, η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει, αν η παροχή συνίσταται σε συνομολόγηση υποχρέωσης (εδ. 1). Ότι όμως δόθηκε για να εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση δεν αναζητείται (εδ. 2).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/