Γνωμοδότηση

Manitakis, Antonis (1984)

Article

Με απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνικών εγκρίθηκε η εκτέλεση από τον ΟΣΕ επιβατικής συγκοινωνίας επί της τακτικής λεωψoρειακής γραμμής Aθηνών-Moνάχoυ (αριθ. Φ. 204/14920/427, 29.5. 1978). Με διμερή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ του ΟΣΕ και της Touring, θυγατρικής εταιρίας των γερμανικών σιδηροδρόμων, συμφωνήθηκε η συνεταιρική εκμετάλλευση της παραπάνω λεωφορειακής γραμμής. Ανάμεσα στους όρους της σύμβασης υπήρχε ρήτρα, που όριζε ότι η σύμβαση ήταν δυνατόν να λυθεί αν το Yrπoυργείo Συγκοινωνιών μιας από τις δύο χώρες αποφάσιζε την αφαίρεση της άδειας εκτέλεσης της λεωφoρειακής γραμμής. Λίγους μήνες αργότερα uπoγράφηκε τριμερής σύμβαση μεταξύ της Touring, του ΟΣΕ και της ελληνικής εμπορικής εταιρίας Atlantic Tours, με την οποία οι δύο πρώτοι σuμβαλλόμενoι ανέθεσαν στον τρίτο την εκμετάλλεuση της γραμμής έναντι «μισθώματoς», πάγιου ποσοστού επί του κομίστρου. Στην τριμερή αυτοσύμβαση, που τροποποιούσε την αρχική διμερή, προβλεπόταν ότι η διάρκειά της ήταν αιπεριόριστη και ότι καταγγελία επιτρεπόταν μόνο για αποχρώντες λόγους, μεταξύ των οποίων αναφέρονταν ρητά λόγοι σχετικοί με την άδεια που είχε χορηγηθεί. Η λύση της σύμβασης θα επερχόταν στο τέλος του έτους της καταγγελίας, εφ' όσον είχε προηγηθεί εξάμηνη προειδοποίηση.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/