Η σχέση κράτους και κοινωνίας στην πολιτική φιλοσοφία του Χέγκελ

Manitakis, Antonis (1980)

Article

Ποιά μπορεί νά είναι γιά τή σύγχρονη πολιτικη θεωρία η σημασία της πολιτικής σκέψης τού G.W.F. Hegel, τού γερμανού Ιδεαλιστή φιλοσόφου τού 190υ αΙώνα, τις θεωρίες τού όποιου ή μέν φιλελεύθερη πολιτική σκέψη, άφού κατήγγειλε ώς όλοκληρωτικέςκαι ξένες πρός τις φιλελεύθερες πολιτικές παραδόσεις,δέν σταμάτησε έκτoτε να αγνοεί και νό απορρίπτει, ή δέ μαρξιστική σκέψη άφού υιοθέτησε τό λογικό πυρήνα τής διαλεκτικής τους μεθόδου, φρόντισε έγκαιρα νά διαχωρίσει τη θέση της τονίζοντας τη ρηξη, την ασυνέχεια πού υπάρχειμεταξύ της ίδεαλιστικής χεγκελιανής μεθόδου και τής ύλιστικής μαρξιστικής μεθόδου ;

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/