Κρατικός παρεµβατισµός και Σύνταγµα

Manessis Aristovoulos ; Manitakis, Antonis (1981)

Article

ΕΡΩΤΑΤΑΙ : α) αν είναι σύμφωνες με τό ισχύον Σύνταγμα οί διατάξεις του α.ν. 1665/1951 «περ! λειτουργίας και ελέγχου τών Τραπεζών», οι άναφερόμενες στις προϋποθέσεις διορισμοϋ 'Επιτρόπου στις Τράπεζες, και οι διατάξεις του Π.δ. 861/1975 «περι διορισμου προσωρινου Έπιτρόπου εις Τραπέζας», που συνεπάγονται την αυτοδίκαιη περιέλευση κάθε εξουσίας και άρμοδιότητας τών καταστατικών τους όργάνων στόν Έπίτροπο, καθως και τι βάσει του ανωτέρω εκδοθεισα ύπ' αριθ. ΙOO/I 975 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής β) αν είναι σύμφωνες με τό ισχύον Σύνταγμα ή ψήφιση του νόμου 431/1976 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περι λειτουργίας και ελέγχου των Τραπεζών διατάξεων » από Τμημα και όχι από την Όλομέλεια της Βουλης, καθως και οι διατάξεις του περι άναγκαστικης αυξήσεως του έταιρικου κεφαλαίου Τραπέζης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/