Η συνταγματική προστασία της ιδιωτικής επαγγελματικής ή άλλης ειδικής εκπαίδευσης

Evrigenis, Dimitrios ; Manitakis, Antonis (1986)

Article

Το ερώτημα που μας υπεβλήθη μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: (α) Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής ή άλλης ειδικής εκπαίδευσης; και (β) Δύναται ο κοινός νομοθέτης να απαγορεύσει γενικά, αναστείλει προσωρινά ή εξαρτήσει από τη διακριτική ευχέρεια διοικητικής αρχής την ίδρυση και λειτουργία σχολών ειδικής εκπαίδευσης και ειδικότερα «κέντρων ελευθέρων σπουδών» όπως αυτά που λειτουργούν δυνάμει του ΝΔ 9/9 Οκτωβρίου 1935; Η απάντησή μας είναι η ακόλουθη: 1. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών καθώς και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών διέπεται κατά βάση από το ΝΔ 9/9 Οκτωβρίου 1935, όπως τροποποιήθηκε από το ΝΔ 1097/1942 και το ΝΔ 2668/1953. Για την ίδρυση ιδιωτικών σχολών μέσης και κατώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι που καθορίζει ο νόμος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/