Στάθμιση της κλίμακας αξιολόγησης των στάσεων των Κυπρίων Νοσηλευτών έναντι της χρήσης της πληροφορικής

Leontiou, Ioannis ; Zannetos, Savvas ; Raftopoulos, Vasileios ; Pavlakis, Andreas (2011)

Article

To ερωτηματολόγιο «Nurses Attitudes Towards Computerization» με το οποίο αποτυπώνονται οι απόψεις των νοσηλευτών γιa τη χρήοη της πληροφορικής στα νοσηλευτήρια, μεταφράστηκε στα ελληvικά.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της στάθμLσης του πLO πάνω ερωτηματολογίου στα Eλληvικά από πλευράς aξLoπLστίaς καL εγκυρότητας. Συνολικά, 621 νοσηλευτές των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων της Κύπρου συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.Η δομική εγκυρότητα των ερωτηματολογίων εξετάστηκε με τη διερευνητική παραγοντική ανά¬λυση ενώ η εσωτερική συνάφεια των παραγόντων που εμφανίστηκαν, με το συντελεστή Cronbach alpha. Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε με ανάλυση κύριων συνιστωσών και ορθογώνια περι¬στροφή (Varimax) στρέψη των αξόνων. Το κριτήριο για την αποδοχή των παραγόντων είναι η ιδιοτιμή να ισούται με ένα.Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η κλίμακα έχει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Δα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή αξιοπιστία, ισχυρή συσχέτιση και εγκυρότητα ως προς το περιεχόμενο της κλίμακας και συνεπώς το εργαλείο αξιολόγησης των στάσεων Νοσηλευτών έναντι της μηχανογράφησης στη νοσηλευτική [Nurses Attitudes Towards Computerization (NATC)] μπο¬ρεί να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο αποτύπωσης των συναφών απόψεων των νοσηλευτών ως προς την εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στα νοσηλευτήρια.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/