Προβληματισμοί όσον αφορά στο Σχεδιασμό / Προγραμματισμό και την Οργάνωση των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων ενόψει της Εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας στην Κύπρο: Ιδιαιτερότητες και Προκλήσεις

Philippou, Prodromos ; Pavlakis, Andreas ; Sotiriades, Elpdidoforos S. (2008)

Article

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ως πολύπλοκοι και συνεχώς εξελισσόμενοι οργανισμοί, έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας την ύπαρξη συστηματοποιημένης διαχείρισης /διοίκησης. Δύο βασικές συνιστώσες της διαδικασlας διοίκησης (μάνατζμεντ) των νοσοκομείων Eίvaι ο σχεδιασμός /προγραμματισμός και η οργάνωση. Οι πιθανές διαφορές των δημόσιων από τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα σκιαγραφούν και την εικόνα των δύο αυτών οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας , που ενώ δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και διαθέτουν παρόμοιους μηχανισμούς παραγωγής, παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες, που πηγάζουν κυρίως από τη διαφορετικότητα των αντικειμενικών τους σκοπών. Αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης, στην προσπάθεια αξιόπιστης σύγκρισης της διοικητικής λειτουργίας των δύο νοσοκομειακών μοντέλων και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των κατακτήσεων τους, αλλά και των αδυναμιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλότητα των αντικειμενικών σκοπών και τη δυσκολία ποσοτικοποίησης ορισμένων από αυτούς, η αποστολή του δημόσιου νοσοκομείου, όσον αφορά στη διοικητική διαδικασία καθίσταται εκ προοιμίου απαιτητική. Αντίθετα, παρά τη φαινομενική απλότητα των αντικειμενικών σκοπών του ιδιωτικού νοσοκομείου, οι πραγματικότητες της προβλημαnκής χρηματοδότησης, στην απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλισης υγείας, δρουν ως περιοριστικός παράγοντας επί του εύρους των εναλλακτικών του λύσεων. Η απαίτηση του κοινωνικού συνόλου για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση μιας μεθοδευμένης διαχειριστικής διαδικασίας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η πρόκληση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλισης υγείας στην Κύπρο, αυξάνει τη σημασία της αναγνώρισης των διαφορών των δύο μοντέλων, δεδομένου του κομβικού ρόλου των ιδρυμάτων παροχής νοσοκομειακής περlθαλψης στην Κυπριακή κοινωνία. Η αναζήτηση των διαφορών στο Δημόσιο και στο lδιωnκό νοσοκομείο, οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα τα οποία ερμηνεύουν και τις διαφορές στην αποτελεσματικότητα των δύο νοσοκομειακών μοντέλων. Συμπερασματικά , η σύγκριση αναδεικνύει τις διαφορές των δύο μοντέλων, σε σχέση με τέσσερις κυρίαρχους άξονες επιρροής (πρόοδος επιστήμης / τεχνολογίας, κεντρικός σχεδιασμός, διοικητικά χαρακτηριστικά στελεχών, χρηματοδότηση), καθώς και σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές, το κόστος τους και τα επιμέρους θέματα της εξειδίκευσης, της τμηματοποίησης, της στελέχωσης και της οργανωτικής τους δομής.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/