Η «κατά την Ελλάδα» Βυζαντινή Μονή Προδρόμου Τελευταίος Σταθμός της Ζωής του Μιχαήλ Χωνιάτη

Katsaros, Vasilis (1981)

Book chapter

Για την ταυτότητα της βυζαντινής μονής πού άναφέρεται ώς μονη του Προδρόμου σέ όρισμένες έπιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη, του Γεωργίου Βαρδάνη καί του 'Ιωάννου Αποκαύκου, καθώς καί σ' ενα συνοδικό γράμμα του 12224, είχαν προκύψει διάφορα προβλήματα από τήν έποχή ακόμη πού ό Σπ. Λάμπρος έξέδωκε τά σωζόμενα του Μιχαήλ Χωνιάτη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/