Η εκπαίδευση στην εποχή του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου

Katsaros, Vasilis (1985)

Article

Ο μυημένος αναγνώστης του Προοιμίου των Γεωπονικών, ενός έργου που είναι καρπός του βυζαντινού εγκυκλοπαιδισμού του 100υ αι. και συνδέεται με τις επιστημονικές αναζητήσεις του κύκλου του Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, δεν επηρεάζεται από τα εγκωμιαστικά λόγια προς τον λόγιο αυτοκράτορα' γνωρίζει ότι αυτού του είδους οι υπεροολές αποτελούν, για τους ουζαντινούς εγκωμιαστές κάποιων ανανεωτικών πρωτοοουλιών στο χώρο της Παιδείας, κοινούς τόπους. Με τον ίδιο τρόπο π. χ. επαινείται η πνευματική «αναγέννηση» που συντελείται τρεις περίπου αιώνες νωρίτερα στο Προοίμιο της Ιστορίας του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη ή ο ρόλος του Κωνσταντίνου Θ' του Μονομάχου στο Προοίμιο του ιδρυτικού διατάγματος της Νομικής Σχολής σε μια προσπάθεια που επιχειρούσε την αναδιοργάνωση των ανώτερων σπουδών στο Βυζάντιο λίγο πριν από τα μέσα του 11oυ αιώνα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/