Κύριλλος ο Ναυπάκτιος ένας μεταβυζαντινός γραφέας χειρογράφων, μοναχός της μονής Βαρνάκοβας

Katsaros, Vasilis (2001)

Article

Στον κατάλογο των γραφέων χειρογράφων, ποu σuνεχίζοuν τη μακραίωνη βυζαντινή παράδοση για την παραγωγή χειρόγραφων βιβλίων και στη μεταβυζαντινή περίοδο, εμφανίζεται - ήδη απο την εποχή που εκδόθηκε το βιβλίο Vogel- Garthausen για τους Έλληνες γραφείς του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης- το όνομα του Κυρίλλου, ενός Ναυκάκτιου γραφέα κάτω απο το λήμμα: "Κύριλλος ευτελής ανωφελής οικτρός και αμαρτωλός μοναχός ο Ναυκάτιος μητροπολίτης".

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/