Δωρόθεος Βουλησμάς επι τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστολών

Zacharopoulos, Nikos (1969)

Book

Η μελέτη των ιστορικών πηγών της εποχής της τουρκοκρατίας αποτελεί αξιόλογον συμβολήν δια την παρουσίασιν και διασαφήνισιν της ιστορίας του ελληνικού Έθνους και της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας. Ώς γνωστόν, αι διασωθείσαι πηγαί είναι μεν άφθονοι, πλην όμως δύσχρηστοι και δυσεύρετοι, καθ' όσον πολλών εξ' αυτών δεν έχει συγκεντρωθή εισέτι το υλικόν και δεν έχει τακτοποιηθή δεόντως το αποκείμενον εις τα διάφορα αρχεία και τα βιβλιοθήκας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/