Η αξιοπιστία των αγιολογικών πηγών

Zacharopoulos, Nikos (1988)

Book chapter

Αν δέν παρέλειπε κανείς νά λάβει σοβαρά ύπόψη τά πικρόχολα σχόλια αναφορικά μέ τό περιεχόμενο τών άγιο λογίων, συναξαρίων καί όλων τών αλλων σχετικών μέ αυτά κειμένων, τίς ειρωνείες καί αμφιβολίες ώς πρός τήν Ιστορική πιστότητά τους, πού κατά καιρούς καί πάντοτε εκτοξεύθηκαν άπό λογίους καί μή, λογοτέχνες καί γενικότερα συγγραφείς ή καί άπό μέρους αυτου του άπλου λαου, δέν θά ήταν όμως δυνατό νά μή σταθεί στίς παρατηρήσεις πάνω στό θέμα πού μας απασχολεί του εξαίσιου Ιστοριοδίφη, μεγάλου Χαρτοφύλακα καί Χρονογράφου της Μεγάλης του Χριστου 'Εκκλησίας, Μ. Γεδεών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/