Βιβλιόφιλοι και βιβλιοθήκες στον ελληνικό πνευματικό χώρο : ο Μέγας Λογοθέτης Σταυράκης Αριστάρχης και η τύχη της βιβλιοθήκης του

Zacharopoulos, Nikos (1992)

Article

Είναι γεγονός ότι η έρευνα και η μελέτη σχετικά με τα γενικότερα θέματα του βιβλίου και ειδικότερα με εκείνα της συγκέντρωσης και διαφύλαξής τους σε ειδικούς χώρους, τις βιβλιοθήκες, δημόσιες ή ιδιωτικές κ.ά. , βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο . Παρόλο, φυσικά, που το βιβλίο έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη και διάσωση της γνώσης και συντέλεσε στην προαγωγή της σοφίας των λαών και στην πρόοδο των επιστημών, εντουτοις λίγο απασχόλησε τους επιστήμονες των νεότερων χρόνων, πού το ενδιαφέρον τους ήταν άτονο και όχι εκτεταμένο γύρω από τα θέμα τα για τα οποία γίνεται λόγος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/