Θέματα ανταγωνισμού: ρυθμίσεις ποινικής υφής επί μέρους κρατών

Savvidou, Artemis (2014)

Article

Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ρόλος προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες στο Συμβούλιο, άρθρο 107, στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει κατά κράτους μέλους κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις των άρθρων 258 και 259 της ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/