Τοις εντευξομένοις ή το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος: όραμα και πραγματικότητα

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2003)

Article

Το δημοσιευόμενο, σε άλλες σελίδες της ανα χείρας έκδοσης, κείμενο του Σχεδίου Ευρωπα'ίκού, Συντάγματος ή Σχεδίου Συνταγματικής ΣυνΘήκης έχει διαμορφωΘεί κατά την διάρκεια των εργασιών του Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο τρέχ. έτους και αποτελεί επισήμως το βασικό κείμενο, επί του οποίου καλείται να αποφανΘεί η επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, ως διαΘέτουσα το ιστορικό δικαίωμα υιοΘεσίας, τροποποίησης ή απόρριψης.

Collections:
© Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης