Εφαρμογή ορθών πρακτικών για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (Στερέα Ελλάδα): η εγχώρια και διεθνής εμπειρία

Bourletidis, Konstantinos ; Papathanasiou, Spyros (2004)

Working Paper

Η «Επιχειρηματικότητα» προέρχεται από το ρήμα επιχειρώ που σημαίνει ενεργώ με συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι η δημιουργία και διάθεση μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαθέσιμων πόρων. Επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση (πως, από ποιον και με τι επιπτώσεις) της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και αξιοποίησης τους. Αναλύοντας καλές πρακτικές από τα εξωτερικό συμπεραίνουμε ότι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης αποτελεί αυτόνομο εθνικό πρόγραμμα ή έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο εθνικό οργανισμό όπου είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντίστοιχων προγραμμάτων. Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας αντιμετωπίζεται σε συνδυασμό με την βασική εκπαίδευση των νέων και σαν προσπάθεια απόκτησης εμπειριών και δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην δημιουργία κουλτούρας επιχειρηματικότητας. Οι βασικοί άξονες των προγραμμάτων θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους εξής : α) Πληρέστερη πληροφόρηση προς τους νέους. β) Δημιουργία partnerships ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορέων επιχειρηματικότητας, γ)Προγράμματα ενθάρρυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας αποτελούσαν μέρος πολιτικής για τον αποκλεισμό με ομάδες στόχους κυρίως μειονότητες. Ο ρόλος λοιπόν του νέου Πανεπιστημίου είναι κομβικός στην ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το πρώτο σημαντικό βήμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα επιχειρηματικότητας. Η εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε όλα τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου θα έχει ιδιαίτερα σημαντική επίδραση και θα αποτελέσει την απαρχή της εμφύτευσης της έννοιας και στην συνέχεια της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Το δεύτερο βήμα είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική επιχειρηματική κοινωνία. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την οργάνωση ομιλιών στους φοιτητές από επιτυχημένους επιχειρηματίες της περιοχής, την οργάνωση προγραμμάτων πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε τοπικές επιχειρήσεις, την οργάνωση επισκέψεων σε αυτές καθώς και την διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικού σχεδίου μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/