Η επίδραση των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 στην οικονομική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα

Bourletidis, Konstantinos ; Papathanasiou, Spyros ; Bourletidis, Dimitrios (2005)

This paper is made on purpose to show the effect of a sporting event such as the Olympic Games in economic activity, particularly in entrepreneurship at local and national level. Significant emphasis is given to the impact it will have the Olympic Games in 2004 in Greek Economy and the development and improvement of the local entrepreneurship.

Working Paper

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι παρουσιαστεί η επίδραση ενός αθλητικού γεγονότος όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην οικονοµική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στην επιχειρηµατικότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην επίδραση που θα έχουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 στην Ελληνική Οικονοµία και στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/