Εκπαίδευση & τεχνολογία: η εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Bourletidis, Konstantinos ; Papathanasiou, Spyros (2004)

This paper is made on purpose to present and analyze the philosophy, educational dimension and architecture of e-Learning. According to this methodology, the learning process of distance lifelong education accomplished by the use of new information and communication technologies, involves collaborative (synchronous, asynchronous, or custom) and the interaction between tutor and trainee can be individualized to the needs of each "user "without physically present at a specific area. The methodology of "E-Learning", following the basic educational / pedagogical principles, widely exploited in the global education and training system, and recent years have noticed a growing interest in our country in order to strength lifelong learning.

Working Paper

Βασικός σκοπός του παρόντος άρθρου αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση της φιλοσοφίας, της εκπαιδευτικής διάστασης και της αρχιτεκτονικής της εξ αποστάσεως διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning). Με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, η μαθησιακή διαδικασία της εξ αποστάσεως δια βίου εκπαίδευσης επιτελείται με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εμπεριέχει συνεργατικότητα (σύγχρονη, ασύγχρονη, ή εξατομικευμένη) και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο και μπορεί να εξατομικευθεί στις ανάγκες του κάθε “χρήστη” χωρίς την φυσική παρουσία του τελευταίου σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Η μεθοδολογία e-Learning, ακολουθώντας τις βασικές εκπαιδευτικές/ παιδαγωγικές αρχές, αξιοποιείται ευρέως στο παγκόσμιο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια κινητικότητα και στην χώρα μας με σκοπό την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/