Βασικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί τύπου

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1981)

Book

Το πρώτον μέρος του παρόντος αποτελεί εν πολλοίς ''δάνειον'' εκ παλαιότερου, εκτενούς δέ, δημοσιεύματος του γράφοντος περί τύπου. Τό δευτερόν περιλαμβάνει τας βασικωτέρας, αν μη όλας τας διατάξεις περί τύπου της Ελληνικής Νομοθεσίας και είς την μορφήν υπό την οποίαν κατά καιρούς εδημοσιευθήκαν επισήμως.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/